در راستای مبارزه با فساد اداری،یکی از شیوه های نوین و راهبردی ، افشاگری تخلفات توسط شهروندان و بهره مندی از نظارت مردمی با سازوکارهای قانونی و حقوقی در قالب سوت زنی بوده، که این موضوع یک اصل مهم و اساسی در سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. بر این اساس در راستای تاکید وزیر محترم جناب آقای دکتر دژپسند پیرامون مبارزه جدی و عملیاتی با فساد در دستگاه ها و سازمان های تابعه، کریدور ویژه ای در آبان ماه سال 1398 به محوریت مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع با بهره برداری از سامانه سوت زنی و تدوین دستورالعمل حمایت و تشویق گزارش دهندگان فساد در پورتال وزارت متبوع در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

ثبت شکایات پیگیری